Đăng kí thẻ thành viên

* Lưu Ý:

 1. Khách hàng đã từng làm thẻ ở Buzza Pizza, vùi lòng điền thông tin mới khác với thẻ cũ, nếu điền thông tin trùng thẻ cũ sẽ tự động hủy.

 2. Những mục đánh dấu sao (*) là bắt buộc, không được để trống,

 3. Thời gian đến nhận và sử dụng thẻ tối thiểu sau 24 giờ,

 4. Mã thẻ chính là CMND (số CMND chỉ dùng 1 lần đầu tiên và duy nhất, sau đó khách hàng sẽ được cấp thẻ VIP).

 5. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được mail xác nhận trở thành Thành Viên. Quý khách đến nhà hàng lấy thẻ và sử dụng thẻ, sau khi có bill thanh toán sẽ được tặng 01 voucher Free Pizza hoặc Pasta.

 6. Sau khi Quý Khách đăng kí thành công hệ thống sẽ gửi mail xác nhận hướng dẫn nhận thẻ và sử dụng thẻ, vui lòng kiểm tra hộp mail Spam, hoặc mail rác để đảm bảo. Quý Khách không bỏ lỡ thư xác nhận.

Register membership card

* Note:

 1. Customers who used to make a card at Buzza Pizza, please fill in new information differently from the old one.

 2. The starred items (*) are required, not to be empty,

 3. Time to receive and use the card at least 24 hours.

 4. Primary card code is ID card (ID card number is only used for the first time and only, then the customer will be issued VIP card).

 5. Within 14 days from the date of receiving the confirmation email becomes a Member. Customers come to restaurant to get the card and use the card, after the payment bill will be awarded 01 Free Pizza or Pasta voucher.

 6. After you successfully register, the system will send a confirmation email to receive the card and use the card, please check the spam box, or spam mail to ensure you. Do not miss the confirmation letter.

*Cách Sử Dụng:
Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được:

- Giảm 50% cho Pizza, Pasta & Risotto khi ăn tại chỗ với điều kiện mỗi người order 1 phần nước.

- Giảm 20% khi khách hàng mua mang về.

*How to use:
Customers with membership card will get:

- 50% discount on Pizza, Pasta & Risotto when eaten on site with each person ordering 1 piece of water,

- 20% off when customers take away.

 

Những mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập
Tên Khách Hàng / Name (*)  
Số CMND / ID Card (*)  
Thư điện tử / Email (*)  
Thời Gian Đến Nhận Thẻ / Time recived member (*)
Chi Nhánh Nhận Thẻ / Branch Recived (*)
Giới Tính / Sex
Địa chỉ / Address (*)  
Điện thoại / Phone (*)  
Ngày Sinh / Date of Birth (*)  
Nội dung / Content  

 - Thẻ có hạn sử dụng trong vòng 1 năm

- Phải xuất trình thẻ trước khi gọi món.

- Giảm 50% cho Pizza, Pasta & Risotto khi ăn tại chỗ với điều kiện mỗi người order 1 phần nước.

- Giảm 20% khi khách hàng mua mang về.

- Buzza có quyền thay đổi thông tin về các quy định của thẻ thành viên

Đồng ý với Điều khoản của dịch vụ
 
Captcha (*)